ABONAMENT NBP z Kurowski Group

Korzyści płynące z posiadania Abonamentu w naszej firmie:

1. Monety sprzedawane w cenach emisyjnych bez dodatkowych opłat za prowadzenie abonamentu. Jedynym warunkiem jest pozostawienie kaucji w wysokości 100 zł na każdy abonament srebrny oraz 500 zł na każdy abonament złoty. Kaucja dla monet 500 złotowych serii Skarby Stanisława Augusta wynosi 3 000 zł i możemy z niej zrezygnować o ile Klient wpłaci na dwa tygodnie przed planowaną emisją przedpłatę w wysokości 50% wartości monety, pozostałe 50% do dnia emisji. Kaucja zostanie rozliczona z ostatnią monetą w roku o ile kupujący abonament odbierze wszystkie zamówione monety i nie zadeklaruje chęci przedłużenia usługi abonamentu na rok kolejny.

2. Nieograniczona liczba monet do dyspozycji – otrzymają Państwo tyle numizmatów z danej emisji, ile abonamentów Państwo zamówią,

3. Monety zarezerwowane są dla Państwa bezpośrednio po emisji w NBP – bez jakichkolwiek opóźnień i niepewności, oraz bez konieczności długiego stania w kolejce,

4. Nie muszą Państwo odbierać monet w godzinach pracy - okienka kasowe NBP czynne są tylko do 14:00. My dajemy możliwość wyboru dogodnego dla Państwa sposobu odbioru monet. Można je odebrać: osobiście w siedzibie naszego sklepu, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, w soboty od 10:00 do 14:00 oraz niedzielę podczas trwania Karkonoskiej Giełdy Kolekcjonerskiej (każda czwarta niedziela miesiąca od kwietnia do października) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera na wskazany przez Państwa adres,

4. Opłacone przez Państwa numizmaty bezpłatnie oczekują na odbiór w siedzibie naszego sklepu,

5. Nie muszą Państwo szukać żadnych informacji ani śledzić na bieżąco emisji. Wszelkie powiadomienia trafią bezpośrednio na podany przez Państwa adres mailowy lub korespondencyjny. W razie konieczności skontaktujemy się z Państwem również telefonicznie, Jak działa Usługa Abonamentowa Należy wybrać interesujący Państwa abonament na monety kolekcjonerskie NBP,
a następnie złożyć zamówienie mailowo bądź telefonicznie na daną usługę i opłacić kaucję. Po otrzymaniu od nas powiadomienia o emisji monet, należy uregulować należność zgodnie ze specyfikacją. Terminem płatności jest 7 dzień przed planowaną datą emisji. Monety nie opłacone są przez nas przechowywane 14 dni po dacie emisji. Po tym terminie abonament uważamy za zakończony a kaucja przepada. W takim wypadku Klient nie posiada praw do następnych monet
w roku. Do kogo skierowany jest abonament Abonament na monety kolekcjonerskie, emitowane przez Narodowy Bank Polski, został stworzony z myślą o ceniących swój czas pasjonatach numizmatyki. Daje gwarancję otrzymania wszystkich zamówionych numizmatów bez konieczności tkwienia w kolejce, straconych nerwów i zaprzepaszczonych emisji.

Rodzaje abonamentu - Firma Karkonoski Dom Numizmatyczny Sp. J. ma w swojej ofercie następujące rodzaje abonamentu:

    • Abonament srebrny – usługa gwarantuje możliwość otrzymania okolicznościowych monet srebrnych o nominale 10 i 20 zł emitowanych przez NBP w danym roku kalendarzowym. To zestaw najpopularniejszych monet kolekcjonerskich pozwalających na dołączenie do elitarnego grona numizmatyków.

   • Abonament złoty - usługa gwarantuje możliwość otrzymania okolicznościowych monet złotych o nominale 100 i 200 zł emitowanych przez NBP w danym roku kalendarzowym. To kolekcja numizmatów o niskich nakładach i wytwornej stylistyce, która wyróżni Państwa zbiory na tle innych. Dodatkowo przyjmujemy indywidualne zamówienia na monety obiegowe o nominale 5 zł, monety srebrne 50 i 500 zł serii Skarby Stanisława Augusta. Z uwagi na wysokie ceny emisyjne oraz przewidywane redukcje ze strony NBP potwierdzenia realizacji będziemy potwierdzać telefonicznie lub mailowo na ok. tydzień przed emisją danej monety kolekcjonerskiej.

Istnieje możliwość zwiększenia zamówienia na poszczególne tematy w roku. Wymagane jest potwierdzenie ze strony opiekuna handlowego.

Regulamin abonamentu na 2018 rok

data aktualizacji: 20.06.2018

§1 Przedmiot regulaminu

1. Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Karkonoski Dom Numizmatyczny Sp.J.
z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Plac Ratuszowy 37, zwany dalej "KDN Sp.J." a osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która po spełnieniu wszystkich regulacji niniejszego regulaminu staje się Usługobiorcą zwanych dalej "Abonentem".

2. Regulamin określa prawa i obowiązki KDN Sp.J. oraz Abonenta, służące prawidłowemu przebiegowi współpracy w zakresie świadczenia usług abonamentowych.

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin zakupu monet obowiązuje od daty wymienionej w wybranej formie abonamentu, do końca danego roku kalendarzowego.

2. KDN Sp.J. zobowiązuje się, że na czas obowiązywania abonamentu będzie sprzedawać Abonentowi monety na warunkach podanych w wybranym wariancie abonamentu.

3. Warunkiem przystąpienia do abonamentu jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego pisemna akceptacja. Zapoznanie z warunkami regulaminu i jego akceptacja może nastąpić w następującej formie: w siedzibie KDN Sp.J. przy ul. Plac Ratuszowy 37 w Jeleniej Górze,
w formie elektronicznej poprzez odesłanie drogą mailową skanu pisemnego oświadczenia o akceptacji regulaminu z widoczną datą i podpisem Abonenta, drogą pocztową na adres siedziby KDN Sp.J.

4. Zamówienie abonamentu następuje poprzez wybranie odpowiedniego abonamentu, którego warianty określa § 3 niniejszego regulaminu.

5. Ustala się, że jeden abonament to jedna moneta danego kruszcu z danej emisji. Aby zamówić więcej monet z danej emisji należy zamówić kolejne abonamenty.

6. Wybór wariantów abonamentowych jest bezpłatny (brak opłaty abonamentowej), jednakże Abonent zobowiązany jest wpłacić pobierane będzie wadium, którego zwrot nastąpi na koniec roku kalendarzowego, po spełnieniu przez Abonenta warunków regulaminu i terminowym wywiązywaniu się z wpłat za wybrane przez Abonenta monety. Wysokość wadium dla poszczególnych abonamentów określa § 3 niniejszego regulaminu.

7. W przypadku rezygnacji z abonamentu w trakcie jego trwania wadium nie będzie zwracane gdy Klient nie opłaci poprzednich emisji. Wadium będzie zwrócone gdy Klient prześle pisemną informacje o rezygnacji z abonamentu na miesiąc przez emisją, której nie chce już otrzymać.

8. W przypadku nieuzasadnionego, trzykrotnego nie dokonania terminowej wpłaty przez Abonenta za monety wybrane w danym wariancie abonamentu, braku reakcji na przypomnienia
o konieczności dokonania wpłaty oraz całkowitego braku kontaktu z Abonentem, Abonent będzie usuwany z listy Abonentów a wadium nie zostanie zwrócone. W takim przypadku KDN Sp. J. zachowuje prawo do dochodzenia wynagrodzenia za monety w pełnej wysokości.

9. Abonent nie musi śledzić terminów emisji poszczególnych monet - KDN Sp.J. zobowiązuje się do informowania Abonenta drogą telefoniczną lub mailową o nowych monetach i terminach ich emisji oraz przewidywanym terminie dostępności monet w siedzibie KDN Sp.J., bądź o terminie wysyłki.

10. Abonent jest zobowiązany odebrać wszystkie monety wchodzące w skład danego rodzaju abonamentu, który wykupił.

§3 Warianty abonamentów

1. Abonent ma do wyboru następujące warianty abonamentów:

a. Abonament srebrny – Obowiązuje od dnia 01 marca do 31 grudnia 2014 r. Obejmuje monety srebrne o nominale 10 zł i 20 zł oraz banknot o nominale 20 zł. Wysokość wadium wynosi 100zł. Ceny poszczególnych monet są równe cenom emisyjnym ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski.

b. Abonament złoty - Obowiązuje od dnia 01 marca do 31 grudnia 2014 r. Obejmuje monety złote o nominale 100 i 200 zł. Wysokość wadium wynosi 500 zł. Ceny poszczególnych monet są równe cenom emisyjnym ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski.

2. Oprócz przyjmowania zgłoszeń zamówienia abonamentów, KDN Sp.J przyjmuje indywidualne zamówienia na monety obiegowe o nominale 5 zł, monety srebrne 50 i 500 zł serii Skarby Stanisława Augusta oraz 500 zł tematu Kanonizacji Jana Pawła II. Z uwagi na wysokie ceny emisyjne oraz przewidywane redukcje ze strony NBP potwierdzenia realizacji, KDN Sp.J. potwierdzać będzie zamówienia telefonicznie lub mailowo na ok. tydzień przed emisją danej monety kolekcjonerskiej. Wadium dla monet 500 zł serii Skarby Stanisława Augusta wynosi 3 000 zł.

3. Karkonoski Dom Numizmatyczny Sp.J. zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie numizmatów objętych abonamentem, w przypadku redukcji lub ograniczenia ich przydziału przez NBP. Powyższe zastrzeżenie dotyczy dołączenia przez NBP nowego tematu do planu emisyjnego w trakcie roku. W przypadku dokonania przez NBP redukcji lub ograniczenia przydziału numizmatów, o pierwszeństwie ich dostawy w ramach usługi abonamentowej decyduje data wpłaty wadium oraz terminowość dokonywania wpłat za poszczególne monety w okresie wcześniejszym.

4. Monety obiegowe o nominale 5 zł nie są ujęte w poszczególnych abonamentach. Wydawane będą na indywidualne zamówienie Abonenta.

5. Zgłoszenia wyboru określonego abonamentu można dokonywać osobiście w siedzibie KDN Sp.J., drogą telefoniczną pod numerem telefonu 75-75-254-03 bądź na adres mailowy opiekunów handlowych: marcin.janicki@kurowskigroup.pl jacek.debies@kurowskigroup.pl

§4 Sposoby i terminy płatności

1. Wpłaty wadium należy dokonywać najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania wybranego abonamentu.

2. Opłaty za monety należy dokonywać najpóźniej w terminie 7 dni przed datą planowanej emisji,
o której abonent będzie informowany zgodnie z §2 pkt 9 niniejszego regulaminu.

3. Opłaty za wadium oraz za monety można dokonywać osobiście w siedzibie KDN Sp.J. lub na wskazane dane do przelewu bankowego: Karkonoski Dom Numizmatyczny Sp.J. Plac Ratuszowy 37 58-500 Jelenia Góra 85 1750 1266 0000 0000 2668 9527.

§5 Sposoby, koszty i terminy dostawy

1. Odbiór numizmatów odbywa się według wyboru Abonenta:

 • osobiście w siedzibie KDN Sp.J. -bezpłatnie

 • dla zamówień do 150 zł Pocztą Polską - list polecony priorytetowy – 8 zł

 • dla zamówień powyżej 150 zł Kurierem Fedex z pełnym ubezpieczeniem – 18 zł

 • Przewidywany termin realizacji zamówień najpóźniej w ciągu 5 dni od daty emisji monety. W przypadku ewentualnych zmian zasad dystrybucji monet przez Narodowy Bank Polski
  w trakcie trwania usługi abonamentowej w 2018 roku, zmianie mogą ulec zasady niniejszego regulaminu, o czym Abonent zostanie poinformowany mailowo bądź telefonicznie.